Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: Giá polyethylene SEA (PE) ngày 26 tháng 1 năm 2022

Author: SSESSMENTS

- Một thương nhân Thái Lan đã báo cáo với SSESSMENTS.COM mà một nhà sản xuất polyethylene (PE) trong nước đã điều chỉnh giá chào trong tuần này. Theo thương ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Daily,PE,SEA,Vietnamese

Published on January 26, 2022 9:59 AM (GMT+8)
Last Updated on January 26, 2022 9:59 AM (GMT+8)