google badge ios badge google badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: 5 điều nên xem trong tuần lễ thị trường polystyrene (PS) bắt đầu từ ngày 24 tháng 1

Author: SSESSMENTS

Polystyrene Trung Quốc (PS) Địa phương polystyrene (PS) cung cấp đã tăng vào tuần trước sau giá dầu thô và styren monomer (SM) ổn định hơn. Các ưu đãi sẽ ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Freemium,Indonesia,Japan,Malaysia,Myanmar,NEA,News,Philippines,SEA,Singapore,Styrenics,Taiwan,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on January 21, 2022 6:57 PM (GMT+8)
Last Updated on January 21, 2022 6:57 PM (GMT+8)