google badge ios badge apk badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nguồn: giá chào hàng nội địa polyethylene terephthalate (PET) ở Malaysia được điều chỉnh, hàng hóa nhập khẩu từ nhà sản xuất Trung Quốc được điều chỉnh tương tự

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa Malaysia đã báo cáo với SSESSMENTS.COM rằng giá bán polyethylene terephthalate (PET) địa phương ở Malaysia đã được điều chỉnh. ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Malaysia,NEA,News,PET,SEA,Vietnamese

Published on April 29, 2022 12:34 PM (GMT+8)
Last Updated on April 29, 2022 12:34 PM (GMT+8)