google badge ios badge google badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất cuối cùng của các sản phẩm nhựa dựa trên kenya: Nhu cầu toàn cầu kém đã dẫn đến sự điều chỉnh nặng nề đối với việc nhập khẩu từ Trung Quốc polyethylene terephthalate (PET)

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa có trụ sở tại Kenya cho rằng nhu cầu kém trên thị trường toàn cầu đã dẫn đến một sự ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,Asia Pacific,China,Freemium,Kenya,NEA,News,PET,Vietnamese

Published on January 19, 2022 2:53 PM (GMT+8)
Last Updated on January 19, 2022 2:53 PM (GMT+8)