google badge ios badge google badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất polyethylene terephthalate (PET) của Trung Quốc đã nhận được sự khuyến khích từ giá dầu thô và monomer ổn định hơn để điều chỉnh chào hàng trong nước trong bối cảnh nhu cầu giảm

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyethylene terephthalate (PET) của Trung Quốc đã nhận được sự khuyến khích từ giá dầu thô và monomer cao hơn để điều chỉnh giá chào bán ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PET,Vietnamese

Published on January 21, 2022 12:44 PM (GMT+8)
Last Updated on January 21, 2022 12:44 PM (GMT+8)