google badge ios badge google badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất Thái Lan kiên quyết tiếp nhận hoặc bỏ mặc quan điểm về chào hàng nội địa hóa polypropylene (PP) tại Việt Nam

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polyolefin Thái Lan thông báo SSESSMENTS.COM rằng công ty không có kế hoạch cung cấp khả năng đàm phán về các chào hàng nội địa hóa ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,News,PP,SEA,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on January 21, 2022 3:01 PM (GMT+8)
Last Updated on January 21, 2022 3:01 PM (GMT+8)