google badge ios badge google badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Sản lượng polypropylene (PP) tại một trong những nhà máy của nhà sản xuất Ấn Độ có thể giảm vào tháng 2 do bảo trì

Author: SSESSMENTS

Nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu của Ấn Độ thông báo SSESSMENTS.COM rằng sản lượng polypropylene (PP) có thể giảm trong tháng Hai do công tác bảo trì. Như ...

Please login or register to continue reading.

Tags: ISC,India,News,PP,Vietnamese

Published on January 21, 2022 7:02 PM (GMT+8)
Last Updated on January 21, 2022 7:02 PM (GMT+8)