google badge ios badge google badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyethylene terephthalate (PET) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 1

Author: SSESSMENTS

Các yếu tố đa dạng được coi là đệm cho giá polyethylene Terephthalate (PET) trong bối cảnh nhu cầu giảm ở Trung Quốc Giá chào PET Chai trong nước được ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PET,Vietnamese,Weekly

Published on January 19, 2022 6:56 PM (GMT+8)
Last Updated on January 19, 2022 6:56 PM (GMT+8)