Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyvinyl clorua (PVC) Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6

Author: SSESSMENTS

Hoạt động thị trường Polyvinyl clorua (PVC) của Việt Nam không có cải thiện nào, người mua lui ra lề đường chờ nhà sản xuất hàng đầu Đài Loan công ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PVC,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on June 15, 2022 6:52 PM (GMT+8)
Last Updated on June 15, 2022 6:52 PM (GMT+8)