Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: Trung Quốc polyethylene (PE) giá vào ngày 24 tháng 1 năm 2022

Author: SSESSMENTS

- Trong thị trường kỳ hạn, SSESSMENTS.COM lưu ý rằng giá polyethylene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) vào tháng 5 năm 2022 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on January 24, 2022 3:17 PM (GMT+8)
Last Updated on January 24, 2022 3:17 PM (GMT+8)