Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: Tin Giá PP Hàng Ngày Tại Đông Nam Á, 22 Tháng 3 Năm 2021

Author: SSESSMENTS

- Các nguồn tin thị trường Indonesia đã báo cáo với SSESSMENTS.COM rằng nhà sản xuất polyolefin hàng đầu Indonesia đã công bố một bảng giá mới cho tuần bắt ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Daily,PP,SEA,Vietnamese

Published on March 22, 2021 12:02 PM (GMT+8)
Last Updated on March 22, 2021 12:03 PM (GMT+8)