Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhà sản xuất polypropylene (PP) Thái Lan hoãn chuyến hàng đến Myanmar, chào hàng nhập khẩu mới được coi là không thể thực hiện được

Author: SSESSMENTS

Một thương nhân có trụ sở tại Myanmar thông báo SSESSMENTS.COM rằng một nhà sản xuất polypropylene (PP) của Thái Lan hoãn chuyến hàng đến Myanmar. Trong tuần này, nhà ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Myanmar,News,PP,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on June 10, 2022 6:11 PM (GMT+8)
Last Updated on June 10, 2022 6:11 PM (GMT+8)