google badge ios badge google badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) chào hàng từ Trung Quốc sang Ai Cập được điều chỉnh, người mua mua hàng hóa địa phương

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa Ai Cập đã báo cáo với SSESSMENTS.COM rằng giá nhập khẩu polyethylene terephthalate (PET) từ Trung Quốc vào nước này ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Egypt,Middle East,NEA,News,PET,Vietnamese

Published on January 20, 2022 10:34 AM (GMT+8)
Last Updated on January 20, 2022 10:34 AM (GMT+8)