Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC) chào hàng từ Indonesia và Thái Lan sang malaysia đã được điều chỉnh, giao dịch ký kết đối với một số loại hàng hóa

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất cuối cùng của sản phẩm nhựa Malaysia đã thông báo SSESSMENTS.COM giá nhập khẩu polyvinyl clorua (PVC) từ Indonesia và Thái Lan sang Malaysia đã được ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Malaysia,News,PVC,SEA,Thailand,Vietnamese

Published on January 21, 2022 5:45 PM (GMT+8)
Last Updated on January 21, 2022 5:45 PM (GMT+8)