Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Điểm nổi bật của thị trường polyvinyl clorua (PVC) toàn cầu: chuyện gì đang xảy ra vào tuần thứ 9, ngày 27 tháng 2 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Băng-la-đét Trong tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 2, một công ty thương mại toàn cầu không tung ra các chào hàng polyvinyl clorua (PVC) mới cho Bangladesh nhưng ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Bangladesh,Brazil,Central and East Europe,China,Europe,ISC,India,Indonesia,Italy,Latin America,Malaysia,Middle East,NEA,News,PVC,Pakistan,Philippines,SEA,Taiwan,Turkey,Vietnam,Vietnamese

Published on March 2, 2023 12:41 PM (GMT+8)
Last Updated on March 2, 2023 12:41 PM (GMT+8)