Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Cập nhật thị trường polystyrene (PS) Trung Quốc, Hàn Quốc ngày 27 tháng 9 năm 2023

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất Hàn Quốc đã công bố lô hàng polystyrene (PS) xuất khẩu vào tháng 10 tới Trung Quốc có điều chỉnh. Như đã báo cáo với SSESSMENTS.COM ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Korea,NEA,News,Styrenics,Vietnamese

Published on September 27, 2023 4:20 PM (GMT+8)
Last Updated on September 27, 2023 4:20 PM (GMT+8)