Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Giá chào polypropylene (PP) tại thị trường nội địa Trung Quốc được điều chỉnh

Author: SSESSMENTS

BẰNG SSESSMENTS.COM lưu ý, giá chào polypropylene (PP) mới nhất tại thị trường nội địa Trung Quốc đã điều chỉnh. Một thương nhân Trung Quốc cho biết họ đã giảm ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,News,PP,Vietnamese

Published on March 28, 2023 12:43 PM (GMT+8)
Last Updated on March 28, 2023 12:43 PM (GMT+8)