Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu của Ấn Độ đã bán được hàng hóa polypropylene (PP) sang châu Âu, nhờ đồng euro tăng giá và chi phí vận chuyển thấp hơn

Author: SSESSMENTS

Nhà sản xuất hóa dầu hàng đầu của Ấn Độ đã bán được hàng hóa polypropylene (PP) sang châu Âu nhờ đồng Euro tăng giá và chi phí vận tải ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Africa,Asia Pacific,Central and East Europe,China,Europe,ISC,India,Latin America,NEA,News,PP,SEA,Turkey,Vietnamese,West Europe

Published on March 27, 2023 2:38 PM (GMT+8)
Last Updated on March 27, 2023 2:38 PM (GMT+8)