Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: nhà sản xuất polyolefin saudi hàng đầu đã áp dụng các điều chỉnh đáng chú ý về bảng giá polypropylene (PP) tươi cho Indonesia

Author: SSESSMENTS

SSESSMENTS.COM cho biết nhà sản xuất polyolefin hàng đầu của Ả Rập Xê Út đã áp dụng những điều chỉnh đáng chú ý đối với bảng giá polypropylene (PP) tươi ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Middle East,News,PP,SEA,Saudi Arabia,Vietnamese

Published on October 19, 2021 4:20 PM (GMT+8)
Last Updated on October 19, 2021 4:20 PM (GMT+8)