Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tái xuất hàng HDPE từ Trung Quốc trở nên được ưa chuộng ở panama trong bối cảnh chào hàng cao từ Mỹ

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất sản phẩm nhựa cuối cùng ở Panama cho biết SSESSMENTS.COM rằng các lô hàng tái xuất khẩu HDPE Film trở nên được ưa chuộng hơn trong ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Americas,Asia Pacific,China,Latin America,NEA,News,PE,US,Vietnamese

Published on February 13, 2023 6:05 PM (GMT+8)
Last Updated on February 13, 2023 6:05 PM (GMT+8)