Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: tình trạng nhu cầu đã ngăn cản nhà sản xuất polystyrene (PS) của Malaysia thu hút các đơn hàng xuất khẩu và nội địa

Author: SSESSMENTS

Một nhà sản xuất polystyrene (PS) của Malaysia thông báo SSESSMENTS.COM rằng tình trạng nhu cầu đã ngăn cản nhà sản xuất điều chỉnh các ưu đãi Tiêm HIPS nội ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,Malaysia,News,Philippines,SEA,Styrenics,Thailand,Vietnam,Vietnamese

Published on May 19, 2023 3:13 PM (GMT+8)
Last Updated on May 19, 2023 3:13 PM (GMT+8)