Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Thông báo về polypropylene (PP) toàn cầu: Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan, Turkiye, Việt Nam tuần 47, 20-24 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Châu Úc Nhập khẩu Các chào hàng PP Block Copolymer và PP PP Random Copolymer Spray từ Hàn Quốc không có thay đổi nào trong tuần Các chào hàng đối ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,Asia Pacific,Australia,Bangladesh,Belgium,Central and East Europe,China,Europe,Freemium,Germany,ISC,India,Indonesia,Malaysia,NEA,Netherlands,News,PP,Pakistan,Philippines,SEA,Thailand,Turkey,Vietnam,Vietnamese,West Europe

Published on November 27, 2023 12:23 PM (GMT+8)
Last Updated on November 27, 2023 12:23 PM (GMT+8)