Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: Tin tức nổi bật về thị trường indonesia: polypropylene (PP) nội địa và nhập khẩu, tháng 2 6-7

Author: SSESSMENTS

Đánh giá về thị trường Indonesia PP Homo Raffia Xuất xứ Trung Đông $1.150/tấn Xuất xứ Đông Nam Á 1.170-1.200 USD/tấn Nhận xét của những người tham gia thị trường ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,News,PP,SEA,Vietnamese

Published on February 7, 2023 4:08 PM (GMT+8)
Last Updated on February 7, 2023 4:08 PM (GMT+8)