Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS:Polyethylen toàn cầu: Châu Phi, Úc, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ecuador, Ai Cập, Châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Nam Mỹ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, tháng 12-16

Author: SSESSMENTS

Châu phi Nhà sản xuất hàng đầu của Saudi Polyolefins sẽ hoãn lô hàng cho tháng 7 PE Hàng hóa đến Châu Phi trong khoảng một tháng khi công ty ...

Please login or register to continue reading.

Tags: All Markets,News,PE,Vietnamese

Published on July 21, 2021 4:29 PM (GMT+8)
Last Updated on July 21, 2021 4:29 PM (GMT+8)