google badge ios badge apk badge

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: indonesia polyvinyl clorua (PVC) giá tuần bắt đầu từ ngày 17 tháng 1

Author: SSESSMENTS

Triển vọng nhu cầu ngắn hạn trong thị trường Polyvinyl clorua (PVC) của Indonesia vẫn ảm đạm Chào hàng tháng 2 từ Thái Lan xuất hiện với mức điều chỉnh ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Indonesia,PVC,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on January 20, 2022 3:47 PM (GMT+8)
Last Updated on January 20, 2022 3:47 PM (GMT+8)