Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyetylen (PE) SEA tuần bắt đầu từ ngày 22 tháng 5

Author: SSESSMENTS

Giá Polyethylene (PE) liên tục điều chỉnh tại thị trường Đông Nam Á khiến tâm lý mua hàng yếu đi Giá chào polyetylen (PE) nhập khẩu hầu hết được điều ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PE,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on May 25, 2023 12:48 PM (GMT+8)
Last Updated on May 25, 2023 12:48 PM (GMT+8)