Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) SEA tuần bắt đầu từ ngày 21 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Người mua Đông Nam Á bị thuyết phục Giá chào Polypropylene (PP) sẽ không tăng cao hơn Giá chào polypropylene (PP) nội địa ở Philippines ổn định Nhu cầu về ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on November 23, 2022 3:56 PM (GMT+8)
Last Updated on November 23, 2022 3:56 PM (GMT+8)