Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Các yếu tố giảm giá đa dạng khiến tâm lý thị trường Polypropylene (PP) Trung Quốc nghiêng trở lại quỹ đạo tiêu cực, giá giao ngay được ghi nhận có ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PP,Vietnamese,Weekly

Published on March 1, 2023 3:11 PM (GMT+8)
Last Updated on March 1, 2023 3:11 PM (GMT+8)