Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) Việt Nam tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 3

Author: SSESSMENTS

Việc đóng cửa gần đây và sắp tới tại các nhà máy Polypropylene (PP) trong nước không ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý mua hàng tại Việt Nam Giá ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Vietnam,Vietnamese,Weekly

Published on March 15, 2023 12:10 PM (GMT+8)
Last Updated on March 15, 2023 12:10 PM (GMT+8)