Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFreeRegister:Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ giảm xuống còn 9 tháng thấp trong tháng 6

Author: SSESSMENTS

Ấn Độ nhập khẩu khoảng 3,9 triệu bpd dầu thô vào tháng 6, dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy. Điều đó đại diện cho nhập khẩu thấp ...

Please login or register to continue reading.

Tags: AlwaysFreeRegister,Crude Oil,ISC,India,Vietnamese

Published on July 20, 2021 2:07 AM (GMT+8)
Last Updated on July 20, 2021 2:07 AM (GMT+8)