Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

NewsSSESSMENTS: điều chỉnh giá chào polystyrene (PS) nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ Latinh không làm tăng nhu cầu

Author: SSESSMENTS

Một nhà kinh doanh toàn cầu được liên hệ bởi SSESSMENTS.COM thông báo rằng việc điều chỉnh giá chào polystyrene (PS) nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ Latinh đã ...

Please login or register to continue reading.

Tags: China,Columbia,Korea,Latin America,News,Styrenics,Vietnamese

Published on May 22, 2023 11:13 AM (GMT+8)
Last Updated on May 22, 2023 11:13 AM (GMT+8)