Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyetylen (PE) SEA tuần bắt đầu từ ngày 14 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Các đợt điều chỉnh giá Polyethylene (PE) tiếp theo không thể thu hút người mua Đông Nam Á tiến hành mua sắm Bắt trọn đợt giảm giá hàng Polyethylene (PE) ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PE,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on November 18, 2022 2:23 AM (GMT+8)
Last Updated on November 18, 2022 2:23 AM (GMT+8)