Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: giá polyetylen (PE) Trung Quốc ngày 22 tháng 11 năm 2022

Author: SSESSMENTS

- Một nhà giao dịch tại Trung Quốc đã áp dụng các điều chỉnh đối với các mặt hàng polyetylen (PE) nội địa giao ngay. Như đã báo cáo với ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PE,Vietnamese

Published on November 22, 2022 3:57 PM (GMT+8)
Last Updated on November 22, 2022 3:57 PM (GMT+8)