Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polyetylen (PE) Trung Quốc tuần bắt đầu từ ngày 14 tháng 11

Author: SSESSMENTS

Nhu cầu không được cải thiện trong bối cảnh bùng phát Covid-19 bùng phát trở lại đã hạn chế tăng giá, các ưu đãi Polyethylene (PE) mới nhất ở Trung ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,NEA,PE,Vietnamese,Weekly

Published on November 16, 2022 3:37 PM (GMT+8)
Last Updated on November 16, 2022 3:37 PM (GMT+8)