Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

WeeklySSESSMENTS: Giá polypropylene (PP) SEA tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 2

Author: SSESSMENTS

Xu hướng đảo ngược giá Polypropylene (PP) được dự đoán sẽ diễn ra ở Đông Nam Á trong thời gian tới Giá chào polypropylene (PP) trong nước ở Đông Nam ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,PP,SEA,Vietnamese,Weekly

Published on February 22, 2023 6:12 PM (GMT+8)
Last Updated on February 22, 2023 6:12 PM (GMT+8)