Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: giá polypropylene (PP) Trung Quốc ngày 23 tháng 2 năm 2023

Author: SSESSMENTS

- Một thương nhân Trung Quốc đã chọn bỏ chào hàng polypropylene (PP) cho thị trường xuất khẩu trong tuần này. Theo các thương nhân, giá khả thi cho polypropylene ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,China,Daily,NEA,PP,Vietnamese

Published on February 23, 2023 3:07 PM (GMT+8)
Last Updated on February 23, 2023 3:07 PM (GMT+8)