Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

DailySSESSMENTS: Giá SEA polypropylene (PP) ngày 24 tháng 2 năm 2023

Author: SSESSMENTS

- Một thương nhân ở Myanmar báo cáo với SSESSMENTS.COM rằng giá chào polypropylene (PP) nhập khẩu từ Trung Đông vào nước này đã được điều chỉnh trong tuần này. ...

Please login or register to continue reading.

Tags: Asia Pacific,Daily,PP,SEA,Vietnamese

Published on February 24, 2023 10:29 AM (GMT+8)
Last Updated on February 24, 2023 10:29 AM (GMT+8)