Search posts by:

Search posts by:

Newsletter successfully sent
Failed to send newletter

AlwaysFree: Yara mang Amoniac đến Châu Âu

Author: SSESSMENTS

Nhà kinh doanh amoniac lớn nhất thế giới Yara đang đưa amoniac đến châu Âu để hỗ trợ năng lực sản xuất phân bón sau khi giá khí bán buôn tăng vọt.

Khí đốt được đưa vào châu Âu có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất của Yara ở Trinidad, Mỹ và Úc đang hoạt động hết công suất.

Công ty đã được yêu cầu giảm sản lượng amoniac ở châu Âu xuống 40% do giá khí đốt tăng cao đã khiến việc sản xuất amoniac ở châu Âu không có lãi.

Giám đốc điều hành Svein Tore Holsether nhận xét, "Mọi thứ đang tăng lên nhưng hiện tại giá nitơ ở châu Âu đang ở mức không thể biện minh cho việc sản xuất amoniac."

Ông đảm bảo rằng công ty có thể cung cấp cho tất cả các khách hàng của mình với khối lượng theo hợp đồng. Tuy nhiên, ông không chắc giá khí đốt cao sẽ kéo dài bao lâu ở châu Âu.

Ông nói thêm rằng về lâu dài, công ty yêu cầu một số chính sách liên quan đến việc phát triển nhiều năng lượng tái tạo hơn để làm cho năng lượng này trở nên linh hoạt hơn. Yara cũng sẽ cần một cách tiếp cận chuỗi giá trị hơn đối với hệ thống thực phẩm vốn đang bị phân tán.

Tags: AlwaysFree,Europe,Gas,Vietnamese

Published on September 21, 2021 11:06 AM (GMT+8)
Last Updated on September 21, 2021 11:06 AM (GMT+8)